Teaching: Motives Matter Matthew 6:1-21

  • Summary Statment v. 1
    1. Giving to the needy v. 2-4
    2. Prayer v. 5-15       The Lord’s Prayer v. 9-15
    3. Fasting v. 16-18
  • Motivation v. 19-21